l o a d i n g
  • Sky
    Vitajte vo vzdelávacom svete GymZA
    „Sme iní, a preto Ty môžeš získať viac“
    Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
PREČO GYMZA?
GYMNÁZIUM HLINSKÁ 29 ŽILINA

Prečo práve GymZA?

Vzdelávací systém GymZA tvorí komunitu, formuje charakter a podporuje pohyb.

Tvoríme komunitu

• teambuildingom počas
adaptačného týždňa

• jedinečnými školskými akciami

• cestovaním za priateľmi po Európe

Formujeme charakter

• dobrovoľníckymi aktivitami

• aktívnym životom v regióne

• pozitívnymi inšpiráciami

 

Podporujeme pohyb

• najmodernejšími športovými trendami

• s ohľadom na individuálne
možnosti žiaka

• bohatou krúžkovou činnosťou

Vzdelávací svet GymZA
GYMNÁZIUM HLINSKÁ 29 ŽILINA

Učebné plány

1. učebný plán

Zameranie na prírodné vedy a informatiku

technická profilácia
medicínska profilácia
 
informácie
2. učebný plán

Rozšírená výučba nemeckého jazyka

DSD diplom
skvelé uplatnenie
 
informácie
3. učebný plán

Všeobecné gymnaziálne štúdium

nadštandardný všeobecný rozhľad
 
 
informácie

“Odhaľujeme záhady”

ZAMERANIE NA PRÍRODNÉ VEDY A INFORMATIKU

1.UČEBNÝ PLÁN: ZAMERANIE NA PRÍRODNÉ VEDY A INFORMATIKU

Zameranie Ti umožní:

• osvojiť si vedomosti a zručnosti, vrátane praktických skúseností, ktoré budú prínosom v Tvojom ďalšom štúdiu prírodovedných, medicínskych a technických odborov,

• získať veľmi dobré matematické zručnosti a aplikačne ich uplatňovať vo fyzike, chémii, biológii a informatike,

• lepšie uplatnenie na trhu práce po skončení štúdia.

Naučíš sa:

• experimentovať a kriticky uvažovať

• využívať IKT na vyššej úrovni v rôznych vyučovacích predmetoch

• programovať vo viacerých programovacích jazykoch

• pracovať v tíme

Získaš:

• medzinárodný certifikát ECDL z informatiky

• perspektívu budúcej práce

• komunikačné zručnosti v ANJ a NEJ

 

Absolvuješ:

• laboratórne cvičenia z fyziky a informatiky v laboratóriách ŽU

• cvičenia v modernom biochemickom laboratóriu už od 1. ročníka

 

 

 

Jedinečnosť UP:

• unikátne zameranie v regióne

• nové predmety (biotechnológie, internet vecí, aplikovaná angličtina)

• garantované voliteľné predmety vo 4. ročníku

so zreteľom na tvoju profiláciu

• bádateľsky inovatívne vyučovanie

“Otvárame hranice”

ROZŠÍRENÁ VÝUČBA NEMECKÉHO JAZYKA

2.UČEBNÝ PLÁN: ROZŠÍRENÁ VÝUČBA NEMECKÉHO JAZYKA

Zameranie Ti umožní:

• získať v priebehu štúdia Nemecký jazykový diplom I. stupňa (v 3. ročníku - úroveň A2/B1) a II. stupňa ( vo 4. ročníku - úroveň B2/C1), tzv.Deutsches Sprachdiplom Stufe I und II (DSD I,II), ktorý vydáva Centrálny úrad pre zahraničné školstvo v Spolkovej republike Nemecko,

• študovať druhý cudzí jazyk, ktorým je anglický jazyk,

• študovať všetky ostatné predmety v slovenskom jazyku.

Naučíš sa:

• cudzí jazyk - B2/C1

• rozvíjať prezentačné zručnosti v cudzom jazyku

• plynule konverzovať

Získaš:

• Nemecký jazykový diplom I. a II. stupňa (úroveň C1/B2)

• medzinárodný ECDL certifikát z informatiky

• sebaistotu v cudzojazyčnej komunikácii

Absolvuješ:

• vzdelávacie zájazdy do krajín EÚ

• hodiny s nemeckým lektorom

• zahraničné jazykové exkurzie

 

Jedinečnosť UP:

• unikátny jazykový program v kraji

• zapájanie sa do Fulbrightovho programu

• pobytové štipendiá v Nemecku

• štúdium na VŠ v Nemecku, Rakúsku bez dodatočnej jazykovej skúšky

“Dosahujeme múdrosť”

VŠEOBECNÉ GYMNAZIÁLNE ŠTÚDIUM

3.UČEBNÝ PLÁN: VŠEOBECNÉ GYMNAZIÁLNE ŠTÚDIUM

Zameranie Ti umožní:

• nadštandardný rozhľad v humanitných a prírodovedných predmetoch,

• rozhodnúť sa pre Tvoje ďalšie smerovanie výberom voliteľných predmetov do 4. ročníka.

Naučíš sa:

• využívať tablety a PC na vyučovaní

• porozumieť prírode

• odolávať tlaku mediálnych dezinformácií

• analyzovať písomné a obrazové informácie

Získaš:

• medzinárodný ECDL certifikát z informatiky

• certifikát - Viac za peniaze

• komunikačné zručnosti v CJ (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ)

 

Absolvuješ:

• návštevu zaujímavých miest

• vzdelávanie on-line

• stretnutia so zaujímavými ľuďmi

• zahraničné poznávacie exkurzie

Hey? Ešte stále váhaš?

Výhody na GymZA
GYMNÁZIUM HLINSKÁ 29 ŽILINA

Aj pre toto sa oplatí študovať na GYMZE

Žiadne nulté hodiny

5 minút z centra MHD

Medzinárodné projekty

Medzinárodné certifikáty

Skúsení pedagógovia

Moderné vybavenie učební a laboratórií

Zahraniční lektori a asistenti

Spolupráca a partnerstvo s vysokými školami

Odborné kariérové poradenstvo

Osobné konzultácie pre žiakov a rodičov

Individuálny rozvoj cez výber voliteľných predmetov

 

Kritériá na prijímacie konanie do 1. ročníka

Informácie (.pdf)

Prejdi na oficiálny web našej školy

www.gymza.sk